en-kärleksattack-på-svensk-hiphop

Ametist Azordegan har tagit beslutet att lägga ner det populära radioprogrammet ”En kärleksattack på Svensk Hiphop” efter 7 år. Den sista säsongen kommer att kicka igång den 25;e september och kommer att sändas i 10 veckor varje torsdag. Under sina 7 år har hon hjälpt till att lyfta fram den svenska hiphop-scenen enormt. Många rappare har gjort sina radio-debut i programmet som har på många sätt har format svensk Hiphop. Men nu måste Ametist fokusera på sitt nya projekt.

Anled­ningen till mitt beslut är boken jag skri­ver på. Många vet redan att skri­ver på lan­dets första histo­rie­bok om svensk hip­hop. Efter att ha job­bat med boken i ett år inser jag att det är omöj­ligt för mig att skriva fär­digt den om jag sam­ti­digt gör Kär­lek­s­at­tac­ken eftersom pro­gram­met helt slu­kar min tid och hela min tan­ke­verk­sam­het. Mina ambi­tio­ner med Kär­lek­s­at­tac­ken har all­tid varit sky­höga så jag andas, sover och äter Kär­lek­s­at­tac­ken, varje dag, hela tiden. Sam­ti­digt är bokens resul­tat vik­tig, och den inne­bär ett enormt arbete. Ris­ken att man mis­sar tan­ke­ba­nor och vinklar är stor om man inte lan­dar i arbe­tet när man skri­ver. Jag hop­pas verk­li­gen alla för­står hur  vik­tigt det är att en första histo­risk doku­men­ta­tion över gen­ren får full upp­märk­sam­het. Allt annat vore kons­tigt och jag tror också att alla som kän­ner till pro­gram­met också kom­mer ha glädje av att boken blir bra.” – Ametist

Läs hela hennes pressmeddelande här.

Vi på Grandsmack.se vill tacka henne för hennes enorma insats och vi önskar henne all lycka med boken.

Ametist lägger ner ”En kärleksattack på Svensk Hiphop” efter 7 år

| Nyheter, Svensk hiphop, Top Inlägg |